การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 10 views
วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไ อ่านต่อ...
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 13 views
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในแต่ละรายวิชา ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ อ่านต่อ...
การประชุมงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลำาง ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 6 views
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานการประชุมงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการ อ่านต่อ...
การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาสมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ๒ ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 4 views
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานประชุม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาสมาชิกหน่วยอำเภอเม อ่านต่อ...
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 5 views
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการพิจารณาเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ ณ ห้อ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในห้องเรียนที่ใช้จัดการเ ( 14-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 14 views
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒ อ่านต่อ...
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Cov ( 14-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 10 views
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid อ่านต่อ...
พิธีลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้ ( 14-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 9 views
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วย นายสุธี พาฬอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ และนางนงนุช ทองเลียบ หัวหน อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ( 02-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 23 views
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดลำปาง ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ประจ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางจัดโครงการเลือกตั้งนายก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภายในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ( 02-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 18 views
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้นายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการเลือกตั้งนายก องค อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์