"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี ๒๕๖๔ ( 06-04-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 9 views
วันอังคารที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วย นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธย อ่านต่อ...
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก ( 06-04-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 12 views
วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เยี่ยมชมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขา อ่านต่อ...
พิธีเปิดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า นครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔ ( 06-04-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 11 views
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุธี พาฬอนุรักษ์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานรำลึกปร อ่านต่อ...
การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาและตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 06-04-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 10 views
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาและตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเกีย อ่านต่อ...
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้า ( 06-04-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 10 views
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET อ่านต่อ...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ ( 06-04-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 13 views
วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายศุภภัทร สายทิม ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ส อ่านต่อ...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.), หลักสูตรปวช.ทวิศ ( 31-03-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 28 views
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธาน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.), อ่านต่อ...
การเเข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง "อ.พ.ร.สัมพันธ์" ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๔ ( 29-03-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 15 views
วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง "อ.พ.ร.สัมพันธ์" ครั้งที่ ๒๖ อ่านต่อ...
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทวิศึกษา (ปวช.3) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ( 25-03-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 25 views
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เยี่ยมชมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทวิศึกษา (ปวช.3) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ ห้องป อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว (ข้าวคลุกกะปิ) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 23-03-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 36 views
วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว (ข้าวคลุกกะปิ) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รางวัลรองชนะเลิศอัน อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์