ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารไทยชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ อบจ. ลำปาง ( 05-06-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 15 ครั้ง
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้คณะครูสาขาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารไทยชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ อบจ. ลำปาง ประชาชนจังหวัดลำปางและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2567 ซึ่งในกิจกรรมได้มีการสอนการทำน้ำพริกเผาแมคคาเดเมียและไส้อั่วเห็ดหอมสมุนไพรใบเมี่ยงให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม ณ ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา ( 04-06-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 16 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความรัก ความเทิดทูนของเหล่าพสกนิกรและแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ดูภาพกิจกรรม..

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุกิดา พัชรสุราพิมอลักษณ พระบรมราชินี ( 04-06-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 18 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีถว่ายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ อีกทั้งกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างพร้อมเรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พีธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ( 31-05-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 17 ครั้ง
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุขของพสกนิกรและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนและสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์บ้านสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ( 04-06-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 18 ครั้ง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้นายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ณ ลานเอนกประสงค์บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง ( 04-06-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 14 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้นายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู สาขาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามงานการหางานให้กับผู้ต้องขัง ผู้ถูกควบคุมความประพฤติและผู้พ้นโทษ โดยทางวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางร่วมกับเรือนจำกลางลำปาง จัดการฝึกอาชีพด้านอาหารและอาหารว่างให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้รายงานผลการอบรมและจัดแสดงผลงานของผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมการฝึกอาชีพ อาทิ ข้าวแต๋นธัญพืชรสมะกอกป่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Soft Power ของวิทยาลัย ข้าวแต๋นน้ำแตงโม การทำเค้กและการแต่งหน้าเค้ก เป็นต้น ให้แก่พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพลอากาศเอก สมคิด สุขบาง ชื่นชอบและให้ความสนใจในข้าวแต๋นธัญพืชรสมะกอกป่าเป็นอย่างมาก ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนกิ่วลมวิทยาว่าด้วยความร่วมมือ ด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( 31-05-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 15 ครั้ง
นศุกร์ที่ 24 พุฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนกิ่วลมวิทยาว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางและโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม ในสาขาวิชาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ศิลปประดิษฐ์และสาขาอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยนายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยาและนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพร ( 04-06-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 19 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้นายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรัก ความจงรักภักดีและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คลอง หนอง บึง ให้สะอาด ในกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบ การเก็บขยะ กิ่งไม้ กิจกรรมทาสี และเก็บผักตบชวา ณ ฝายน้ำล้น บ้านต้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การปฐมนิเทศ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 21-05-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 17 ครั้ง
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครู จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 รอบเช้า เพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, สาขาวิชาเสริมสวย, สาขาวิชาเสริมสวย (ตัดผมชาย) เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) ( 21-05-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | เปิดดูทั้งหมด 16 ครั้ง
วันจันทร์ที่ ๒๐ พุฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนประชาราชวิทยาว่าด้วยความร่วมมือ โดรงการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัชยมศึกษาตอนปลาย ("วิศึกษาแนงให้) เผื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสางกรรม สา ขาวิชาช่างยนต์ ตลอดจนการสร้างโอกาส และความเสมจภาดทางการศึกษา โดยนายวิชรู้ติ จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดณะครูสาขาวิชาช่างยนต์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนาม และเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนประชาราชวิทยา ตำบลบ้านร้อง จำเกองาว จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77   >> | Last