ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ ( 19-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 12 ครั้ง
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ โดยมี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด นายไกรทอง วงษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรืองและคณะเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 8 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และสถานศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 7 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมร่วมกับนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ "อาชีวะบริการ ตลาดนัดอาชีพ สารพัดช่างลำปาง (Fix It Center) ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 7 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดำเนินโครงการ "อาชีวะบริการ ตลาดนัดอาชีพ สารพัดช่างลำปาง (Fix It Center) โดยมี ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์ของงานเพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรมที่ทันสมัยเผยแพร่ข้อมูลรวมทั้งการให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่เป็นเครือข่ายร่วมจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ในสังกัดต่างๆ จำนวน ๑๙ โรงเรียน โดยมีกิจกรรมการสอน ๑๐๘ อาชีพ การให้บริการเสริมสวย บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี จำนวน ๓๐ คันแรก มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรม..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 09-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 14 ครั้ง
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อประกอบกิจกรรมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ได้เข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมถวายบังคมต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แก่พสกนิกรชาวไทย ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ( 26-07-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 31 ครั้ง
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช. นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และนักเรียนทวิศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมถวายบังคมต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราฺธิเบศรราชโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แก่พสกนิกรชาวไทย ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 12-07-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 232 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายรัช​ วิทย์​เมธี​โชติ​เศรษฐ์​ รอง​ผู้​อำนวยการวิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​ลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และทวิศึกษา (โรงเรียประชารัฐธรรมคุณ) ร่วมทำบุญและแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ในวันสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนะธรรมและประเพณี ซึ่งเป็นมรดกของไทย ณ วัดจองคำ และวัดม่อนจำศีล อ.เมือง จ. ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยสารพั ( 11-07-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 56 ครั้ง
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง ( 10-07-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 36 ครั้ง
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดี แก่ นายพงศกร ยศตื้อ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาแต่งผม งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ฝึกสอนและควบคุมดูแล โดย ครูถาวรีย์ มานะ ครูประจำสาขางานช่างเสริมสวย ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัด​ช่าง​ลำปาง​ ต้อนรับ ผอ .สมบัติ นา​หลวง​ ( 08-07-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 51 ครั้ง
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายรัช​ วิทย์​เมธี​โชติ​เศรษฐ์​ รอง​ผู้​อำนวยการวิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​ลำปาง​ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัด​ช่าง​ลำปาง​ ต้อนรับนายสมบัติ นา​หลวง​ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัด​ช่าง​ลำปาง​ จังหวัดลำปาง​ ในการนี้ได้มีบุคลากร​จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา​เชียงใหม่​ และผู้มีเกียรติ​จากสถานศึกษา​อาชีวะ​ลำปางร่วมแสดงความยินดีด้วย ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   >> | Last