ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 9 ครั้ง
วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา ๖๐๕ กลุ่มวิชา เสริมสวย ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคาร ๔ ชั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 12 ครั้ง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในแต่ละรายวิชา ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรอบเช้า รอบบ่าย และรอบค่ำ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลำาง ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 5 ครั้ง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานการประชุมงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่ รวมถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนางานอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาสมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ๒ ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 4 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานประชุม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาสมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ๒ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับสวัสดิการและการดูแลจากกลุ่มสมาชิก และเกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการและความร่วมมือร่วมใจ ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ ชั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 5 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการพิจารณาเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ ชั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในห้องเรียนที่ใช้จัดการเ ( 14-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 14 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Cov ( 14-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 10 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เข็มที่ ๒ จำนวน ๒๕ คน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้ ( 14-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 9 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วย นายสุธี พาฬอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ และนางนงนุช ทองเลียบ หัวหน้างานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมพิธีลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กับสถานศึกษาต่างๆ จำนวน ๘ แห่ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ( 02-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 23 ครั้ง
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดลำปาง ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามนโยบายของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางจัดโครงการเลือกตั้งนายก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภายในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ( 02-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 18 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้นายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการเลือกตั้งนายก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภายในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ณ โดมหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38   >> | Last