ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดี ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 52 ครั้ง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมศิริ ซึ่งได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 26 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

มุทิตานุสรณ์ ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 53 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดงาน มุทิตานุสรณ์ เพื่อแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 30 ครั้ง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

BLOOD FOR LIFE ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 32 ครั้ง
วันอังคาร ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมโครงการ BLOOD FOR LIFE กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 35 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายเชาวนะ อินทโอภาส นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ นางอมรฤทธิ์ สุขมณี และตัวแทนคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

BIG CLEANING DAY ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 51 ครั้ง
วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการ BIG CLEANING DAY เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 43 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนทวิศึกษา เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมจันท์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 36 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 36 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากร การอบรมเขียน "แผนการฝึก" สำหรับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง กับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   >> | Last