ภาพกิจกรรม
โครงการัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 31-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 120 ครั้ง
เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 122 ครั้ง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเลย นำโดยท่านผอ.ทรงเดช หล้าพันธ์ ได้เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่การพัฒนา ได้เป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 139 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และก ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 379 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา” ระดับชาติ ปี พ.ศ.2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ซึ่งผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 240 ผลงาน แบ่งเป็น 11 ประเภท 1 องค์ความรู้ และการแข่งหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 16 ทีม โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้นำผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน เป็น สิ่งประดิษฐ์เป็นเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 2 ผลงานคือ ขนมเปี๊ยะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ ไส้มันม่วง ได้รับรางวัล Honor Award ได้รับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัลเหรียญเงิน และน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ สูตรตะไคร้มะนาว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สบู่ข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการรถพร้อม คนพร้อม ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 118 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และคณะ ตรวจเยี่ยมตามโครงการรถพร้อม คนพร้อม ของอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับขนส่งจังหวัดลำปาง ณ สถานีขนส่งจังหวัดลำปางในวันที่ 12 เมษายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 110 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเถิน ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 105 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ "รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 112 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 100 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสายอาชีพให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้นสามารถรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารนานาชาติ ( 21-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 267 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8 [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   >> | Last