ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 2561 ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 30 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

มอลเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 64 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัลและกล่าวให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ "หลง หลิน เกมส์" ดังนี้ 1. นางสาวณัฐวดี โสมนัส รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท 2. นายกฤษดา โสนน้อย มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นฟลายเวท 3. นายจักฤษณ์ เกษพรหม กีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย 4. นายจตุพงษ์ ใจยาบุตร กีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย 5.นายศราวุธ พรมตัน ผู้ควบคุมทีมนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย และ 6. นางอมรฤทธิ์ สุขมณี ผู้ควบคุมทีมนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพรชัยมงคล ( 31-07-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 50 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ถวายเทียนพรรษา ( 31-07-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 42 ครั้ง
วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่อนจำศีลและวัดจองคำ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 29-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 104 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ระดับอาชีวศึกษาลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ( 29-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 68 ครั้ง
วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ระดับอาชีวศึกษาลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่าย โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดูภาพกิจกรรม..

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ( 29-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 60 ครั้ง
วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานอ่านสารของ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช. ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 29-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 54 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานการประชุม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช. ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีไหว้ครูช่าง ครูสามัญ และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 29-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 73 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้ร่วมพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีไหว้ครูช่าง ครูสามัญ และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีล้างองค์พระวิษณุกรรม เพื่อทำความสะอาด ( 29-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 47 ครั้ง
วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมทำพิธีล้างองค์พระวิษณุกรรม เพื่อทำความสะอาด และตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีไหว้ครูช่าง ครูสามัญ และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   >> | Last