ภาพกิจกรรม
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) ที่ ศูนย์ป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ( 14-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 279 ครั้ง
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ออกเยี่ยม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) ที่ ศูนย์ป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อีกทั้้งได้เข้านมัสการ "พระพุทธเจ้าแก่นจันทร์" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปาง และประจำวัดป่าตันหลวง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่ได้เข้าไปกราบไหว้ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ระบบทวิภาคีและระบบทวิศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษาที่จัดการ ( 14-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 252 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ระบบทวิภาคีและระบบทวิศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( 14-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 206 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยา ใจวิถี มาเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง ( 14-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 281 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9 มิ.ย. 60 ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีไหว้ครูช่าง บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูสามัญ และพิธีหล่อเทียนพรรณษา ( 14-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 296 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และ คณะครู บุคคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีไหว้ครูช่าง บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูสามัญ และพิธีหล่อเทียนพรรณษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ( Education To Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที ( 11-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 356 ครั้ง
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ( Education To Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ( 02-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 207 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุม อาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 31-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 243 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 "เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มุ่งมั้นสู่อาชีพ " ดูภาพกิจกรรม..

โครงการัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 31-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 133 ครั้ง
เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 134 ครั้ง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเลย นำโดยท่านผอ.ทรงเดช หล้าพันธ์ ได้เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่การพัฒนา ได้เป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   >> | Last