ภาพกิจกรรม
รณรงค์เลือกตั้ง ๒๕๖๒ ( 27-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 148 ครั้ง

นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดสดต้นยางและตลาดสดสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง