ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ( 09-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 283 ครั้ง

วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง