ภาพกิจกรรม
กีฬา อพร. สัมพันธ์ ๒๕๖๒ ( 22-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 152 ครั้ง

นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อพร.สัมพันธ์ ๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง