ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ ๒๕๖๑ ( 24-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 157 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกอง และประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง