ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดกระทงเล็ก ( 04-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 74 ครั้ง

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการประกวดกระทงเล็ก โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ถือโอกาสนี้ลอยกระทงร่วมกัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง