ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดี ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 139 ครั้ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมศิริ ซึ่งได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน