ภาพกิจกรรม
มุทิตานุสรณ์ ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 150 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดงาน มุทิตานุสรณ์ เพื่อแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง