ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ( 29-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 83 ครั้ง

วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานอ่านสารของ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง