ภาพกิจกรรม
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 127 ครั้ง

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน Education To Employment : Vocation Boot Camp ครั้งที่ ๓ หลักสูตร อาหารไทยแห่งอนาคต (๓๐ชั่วโมง)