ภาพกิจกรรม
FIX IT CENTER 24-25 มีนาคม 2561 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 178 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดกิจกรรม FIX IT CENTER 24-25 มีนาคม 2561ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ ศูนย์ที่ 1 เทศบาลเขลางค์นคร (บ้านหมอสม) ศูนย์ที่ 2 เทศบาลป่าตันนาครัว