ภาพกิจกรรม
วันช้างไทย ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 107 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมงาน "รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักแผ่นดินไทย" ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง