ภาพกิจกรรม
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 130 ครั้ง

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ซึ่งการประเมินมาตรฐานดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556