ภาพกิจกรรม
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) ที่ ศูนย์ป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ( 14-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 277 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ออกเยี่ยม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) ที่ ศูนย์ป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อีกทั้้งได้เข้านมัสการ "พระพุทธเจ้าแก่นจันทร์" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปาง และประจำวัดป่าตันหลวง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่ได้เข้าไปกราบไหว้