ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( 14-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 204 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยา ใจวิถี มาเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560