ภาพกิจกรรม
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ( Education To Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที ( 11-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 330 ครั้ง

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ( Education To Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง