ภาพกิจกรรม
พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 31-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 241 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 "เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มุ่งมั้นสู่อาชีพ "