ภาพกิจกรรม
โครงการัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 31-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 131 ครั้ง

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง