ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 121 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเถิน ในวันที่ 12 เมษายน 2560