ภาพกิจกรรม
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 113 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง