ภาพกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 109 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสายอาชีพให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้นสามารถรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่