ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 194 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อติดตามผลดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในทุกมิติ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 พร้อมรับนโยบายปฎิรูปการอาชีวศึกษาและการรับนักเรียน นักศึกษา