ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ( 19-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 223 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 เขต 2 และสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อสร้างทัศนคติด้านการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการลดปัญหาการออกกลางคันและเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา