ภาพกิจกรรม
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 176 ครั้ง

ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปี 2559 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปิดสอนรายวิชา การทำอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ และ รายวิชา เย็บกระเป๋าผ้าและการตกแต่งเพื่ออาชีพ หลักสูตร 75 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง