ภาพกิจกรรม
VDO Conference ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 160 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมประชุมทาง VDO Conference ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง