ภาพกิจกรรม
ติดตามและประเมินผล ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 171 ครั้ง

คณะทำงานของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เข้าติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559